Program

1. Otevřenost názorů, informací a transparence práce radnice

Jsme pro zcela transparentní hospodaření radnice a veřejný přístup ke všem informacím týkajícím se radnice Prahy 5. Informace o hospodaření budou k dispozici všem občanům v klikacím rozpočtu na stránkách Prahy 5.

Vyrovnaný rozpočet při zachování zbylých rezerv je pro nás samozřejmou prioritou. Budeme usilovat o navýšení příspěvků hlavního města Prahy do rozpočtu Prahy 5 za účelem investic do školství a veřejné infrastruktury (veřejný prostor, zeleň, sportovní plochy, apod.). Přesvědčíme investory, aby s výstavbou na území městské části přispěli i na rozvoj potřebné veřejné infrastruktury v lokalitách, kde staví. Nemohou jenom brát, ale měli by i dávat.

Zveřejňování všech smluv Prahy 5 na internetu (viz projekt Veřejný registr smluv poslance STAN Jana Farského) je jasnou prioritou v oblasti transparence radnice.

Participativní rozpočet si našel v rámci spolupráce s občany své místo. Zachováme jej a každoročně podpoříme jeho výši minimálně v částce 10mil. Kč

2. Řešení dopravní situace v Praze 5.

Doprava pro všechny:

Městská hromadná doprava v Praze patří k nejkvalitnějším v Evropě. I přesto je co zlepšovat. Zasadíme se o vybudování moderního dopravního terminálu 21. století na Smíchovském nádraží. Tento terminál by měl zahrnovat všechny druhy dopravy a cestující by tak měli k dispozici pohodlné přestupní místo a volbu způsobu dopravy po městě a z města. Rozsáhlý Bike and Ride s půjčovnou kol, elektrokol a elektrických aut (Bike sharing a Car sharing) by měl být standardní výbavou takové zásadní stavby.

Zachování stávajících autobusových spojení linkami 123 (Anděl – Šmukýřka), 137 (Knížecí – Jinonice), 128 (Hlubočepy – Žvahov) atp. je pro nás prioritou. Po rekonstrukci komunikace Na pomezí chceme prodloužit autobusovou linku 123 až na metro Jinonice a tím podstatně zlepšit dostupnost MHD pro obyvatele Cibulek a Šmukýřky.

Město v pohybu:

Prioritou v oblasti dopravy je stavba Radlické radiály jako komunikace, jejímž úkolem je odvést významnou část tranzitující dopravy z Prahy 5 na Městský okruh. V této souvislosti budeme apelovat na hlavní město a ostatní městské části, aby již nedocházelo k dalšímu zdržování dostavby zbytku Pražského dopravního okruhu a ke zbytečnému a nedůvodnému uzavírání tunelového komplexu Blanka. V souvislosti se stavbou Radlické radiály donutíme hlavní město k tomu, aby v maximální možné míře nebo zcela zastropilo dnes navrhované otevřené části radiály v lokalitě Tyršovy školy a Botanica tak, aby podstatná část radiály vedla tunelem. Je třeba maximálně chránit místní obyvatele v okolí této dopravní tepny od negativních dopadů na život v jejím okolí. V souvislosti s jejím dokončením musí být provedeny i doprovodné stavby k dopravnímu zklidnění Jinonic a starých Butovic a městské investice musí jít i do zlepšení veřejného prostoru v okolí.

Zdánlivě lokální prioritou, avšak s širokým dosahem je pro nás kompletní rekonstrukce křižovatky Plzeňská – Musílkova. Přestavba této křižovatky přinese jednak možnost otevření Motolského potoka v předpolí památkové osady Buďánka (dle Studie A69 - Plzeňská – Vrchlického), která prochází obnovou, ale významně pomůže z dopravního hlediska občanům Cibulek a Šmukýřky.

Dále budeme usilovat o naplnění vize dopravního řešení zklidnění Plzeňské a přenesení automobilové dopravy do ulice Vrchlického, jak vyplývá ze studie ateliéru A69 architekti (https://motolskeudoli.praha5.cz).

Navrhli jsme a nadále budeme sledovat změnu územního plánu pro prodloužení tramvajové trati z Radlic do Jinonic.

Pěšky a na kole:

Uspořádáme architektonickou soutěž na vybudování pěší a cyklistické lávky spojující parky Sacre Coeur a Mrázovka. Tato lávka, dle návrhu ateliéru A69 umožní propojení zelených svahů Motolského údolí a zpřístupní občanům spojení z Motola až na Pražský hrad bez nutnosti přecházet dopravně zatížené komunikace.

Prioritou je pro nás též vybudování pěších a cyklistických tras podél Vltavy od Železničního mostu až k Lihovaru a dál na jih města. Stejné trasy pro pěší a kola musí vzniknout v celé délce údolí Motolského potoka a stejně tak je potřeba umožnit občanům dopravní (pěší a cyklo) spojení z oblasti Dívčích hradů a Vidoule, přes údolí Motola na Ladronku v Praze 6.

Podpora bezpečné cyklodopravy je pro nás samozřejmostí. V této souvislosti nepovažujeme za vhodné, aby byly cyklotrasy umisťovány na kapacitní dopravní komunikace.

Chci zaparkovat:

Celé území Prahy 5 trpí nedostatkem parkovacích míst. Zavedení parkovacích placených zón tak, jak jsou celopražsky nastaveny, není ideální, ale i tak částečně pomohlo. Ve stávajícím systému parkovacích zón se ukazuje, že bez jejich plošného zavedení budou naši občané stále jezdit kolem svého bydliště a hledat volné místo. Parkovací zóny sice nejsou samospasitelné, ale našim občanům – rezidentům pomohou. Pokud se na celém systému parkování v Praze v následujícím období nic nezmění, zasadíme se o plošné zavedení zón placeného stání na celém území Prahy 5 v co nejkratší době. Chceme však otevřít diskusi na úrovni hlavního města o úpravě systému parkování pro Pražany tak, abychom nebyli současně cizinci na území jiné městské části.

Praha 5 nemůže být parkovištěm pro každodenní odstavení vozů těch, kteří přijíždí do Prahy za prací. K tomu mají sloužit P+R parkoviště na okrajích hlavního města. I na území Prahy 5 je však třeba vybudovat kapacitní P+R parkoviště. Stejně jako v dosavadním volebním období, budeme pracovat na vybudování P+R parkovišť při Dobříšské ulici (cca 1200 míst), na Kotlářce (cca 300 míst), na budoucí konečné tramvaje na Barrandově (cca 250 míst) a v lokalitě Nemocnice Homolka (cca 300 míst).

V oblasti Barrandovského sídliště je třeba najít vhodná místa pro vybudování kapacitnějšího parkování pro naše spoluobčany. Jedním z takových míst je stávající parkovací plocha ve Werichově a Lamačově ulici. Jelikož je toto území v majetku města, zasadíme se o vybudování patrových parkovacích domů na tomto místě.

3. Územní rozvoj v transformačních a rozvojových územích, ale zároveň ochrana charakteru historických rezidenčních lokalit.

Smysluplný územní rozvoj je znakem dobrého fungování zdravého městského organismu. Ve městě, jako je Praha, mají vznikat nové zajímavé stavby a také se mají stavět nové byty. Novou výstavbu je třeba směřovat především do transformačních území (v Praze 5 jižní Smíchov a Radlické údolí - Waltrovka) a rozvojových území (konec sídliště Barrandov). Ve všech těchto územích navážeme na práci končícího volebního období. V území projektu Smíchov City i na území Waltrovky by mělo pokračovat zpracování projektové dokumentace pro další části území. Za městskou část budeme hájit veřejný zájem a vznik takového města, které kromě bydlení nabídne svým obyvatelům i všechny ostatní složky důležité pro život. Školy, školky, zdravotnická zařízení, obchody, restaurace a kavárny, pracovní příležitosti, parky, místa pro sportování i volný čas, kulturní aktivity. Na místě lihovaru Zlíchov se chceme zasadit o vznik jedinečné stavby, která dokáže vytvořit důstojný jižní vjezd do metropole. V rozvojovém území sídliště Barrandov chceme dotáhnout studii dostavby Pražské čtvrti a provést potřebné kroky pro vznik okružního parku.

V průběhu projednávání Metropolitního plánu Prahy budeme chránit zájmy městské části, zejména sledovat, jak jsou vypořádávány připomínky, které jsme za městskou část letos podali (celkem 460 připomínek). K nejvíce sledovaným připomínkám bude patřit nezastavění luční nivy Motolského údolí, nezastavění parku Kavalírka, zachování všech sportovních ploch na Císařce.

Zpracujeme podněty ze studie Motolského údolí a připravíme realizaci některých z nich. Chceme se zaměřit na tržnici a náměstí na místě košířské vozovny, na lávku mezi Strahovským tunelem a Mrázovkou a na rekultivaci prostoru a odkrytí potoka v prostoru před Buďánkami. Budeme pokračovat v započaté obnově památkové zóny Buďánka a spolupracovat se všemi subjekty, které se na ní podílejí.

Stabilizovaná území dle stávajícího územního plánu a z nich pak především rezidenční vilové čtvrti považujeme za území, kde je možné pouze „zachování, doplnění a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“, přesně dle citace zákona. Na naplnění této věty chceme dohlížet a usměrňovat případnou výstavbu tak, aby svým charakterem, měřítkem i strukturou odpovídala okolí.

4. Respekt k přírodě

Praha 5 má na svém území vysoký podíl zeleně a řadu jedinečných přírodních lokalit. Ochrana zelených funkčních ploch, přírodních parků, přírodních rezervací a dalších cenných území je pro nás zásadní, v územním rozvoji pak také ochrana zelených horizontů krajiny Prahy 5. Letošní horko a sucho ukázalo, jak je důležité ochlazování města. Budeme podporovat všechny kroky, které mohou ochlazování pomoci, jako např. výsadbu jednotlivých stromů v ulicích kompaktního města, zřízení vodních prvků, pítek, více kašen či fontán s tryskající vodou. V přírodních částech města chceme rozšiřovat podmínky pro zadržování vody v krajině.

Podporujeme vznik rozsáhlých nových parků: okružního parku kolem západní části barrandovského sídliště, parku Motolka v Motolském údolí dle studie A69 a přírodního rekreačního parku na Vidouli.  Přírodní území Vidoule s nabídkou volnočasových aktivit se musí stát stabilizovaným rekreačním územím města, ve kterém budou nadále zcela vyloučeny snahy o zastavění. Zasadíme se o vznik rekreačně - sportovního využití Císařské louky a její spojení s pevninou mostem na severní špičce.

Svébytným přírodním fenoménem Prahy je řeka Vltava. Budeme chránit a dále kultivovat prostor řeky, chceme napomáhat budoucímu propojení pěší a cyklistické cesty podél řeky od Barrandovské skály až na Kampu.  Chceme zachovat co nejlepší životní prostředí na Dětském ostrově a odmítáme stavbu druhé plavební komory Praha Staré Město. Jak z důvodu neřešených vysokých hodnot emisí motorů rekreačních lodí, tak z toho důvodu, že provoz zmíněné druhé komory by zcela zničil volnočasové využití střední hladiny mezi Šítkovským a Staroměstským jezem se šlapadly a pramicemi. Jde o unikátní prostor v samém centru města, v památkové rezervaci a pod patronátem UNESCO.

5. Cesta k dostupnému nájemnímu bydlení jako obvyklé formě rodinného bydlení.

Privatizace bytového fondu městské části:

Městská část prošla od devadesátých let masivní privatizací bytového fondu. Většina nájemců obecních bytů si tak odkoupila své byty do vlastnictví a městské části zbylo pouze několik stovek bytů, a to zejména v domech, které do privatizace zařazeny nebyly. Nepředpokládáme, že by privatizace měla dále pokračovat, zbylé byty tak zůstanou v majetku městské části. Privatizace se dokončí pouze tam, kde byla započata.

Potřeba nájemního bydlení pro důležité profese:

Dlouhodobě se ukazuje potřeba poskytování bytů tzv. preferovaným profesím (učitelé, pracovníci sociálních a zdravotnických služeb, policisté apod.), jejichž služby jsou pro společnost nezbytné. Proto se zasadíme o vyčlenění části volných bytů pro tyto profese.

Hledat možnosti realizace nájemního bydlení:

Výnosy z privatizace bytového fondu akumulované na účtech městské části chceme věnovat zejména do pořízení (vybudování) nového ekonomicky dostupného nájemního bydlení. Chybí nám startovací byly pro mladší rodiny a byty pro potřebné občany. Městská část sice nemá moc pozemků pro vlastní investice, přesto máme vytipovány některé lokality, ve kterých je taková výstavba možná. Ke konkrétním stavebním záměrům vyzveme zkušené architektonické ateliéry.

Jsme přesvědčeni, že situace, kdy naprostá většina developerské bytové výstavby směřuje do osobního vlastnictví, je dlouhodobě neudržitelná. Chceme iniciovat širší celospolečenský dialog o tom, jak nastavit možnosti pro vznik nájemního bydlení.

6. Zajištění dostatku míst pro děti v základních školách a mateřských školách.

V současné době městská část disponuje dostatečným počtem míst pro děti v základních školách. Počty volných míst se však blíží nule, a to zejména díky populační křivce a silným ročníkům, které právě nastupují do škol. V případě mateřských škol se začíná projevovat mírný nedostatek míst.

Potřebujeme nové školy a školky:

Městská část však díky svým rozvojovým oblastem (jižní Smíchov, Barrandov a oblast Radlic) bude v následujícím období potřebovat nová místa ve školách i školkách, neboť v těchto lokalitách se očekává v následujících 10 letech k značný nárůst počtu obyvatel (o 10 až 15 tisíc). V oblasti západních Radlic (Waltrovka) vybudujeme novou plnohodnotnou mateřskou školu a připravíme výstavbu nové budovy základní školy pro první stupeň. S novou základní školou a alespoň dvěma školkami počítáme i ve studii dostavby sídliště Barrandov.

Mezinárodní architektonická soutěž na novou školu:

Zcela nová veřejná základní škola musí vzniknout v oblasti projektu jižního Smíchova (Smíchov City). Zasadili jsme se o mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky byly zveřejněny počátkem září 2018. S vybraným soutěžním týmem připravíme kompletní zpracování projektové dokumentace, aby výstavba této školy mohla v následujícím volební období započít. Chceme, aby zde vznikla opravdová škola 21. stolení, a to nejen moderní architekturou, ale hlavně myšlením.

Základní škola Pod Žvahovem:

Naprostou samozřejmostí je pro nás další pokračování základní školy Pod Žvahovem v Hlubočepech, jejíž činnost byla obnovena po více jak 12 letech. Školní budovu je třeba uvolnit pro potřeby plnohodnotné základní školy (1. a 2. stupeň) a za tím účelem je třeba ukončit v objektu školy činnost Tanečního centra Praha, které dostalo v roce 2017 legitimní výpověď z nájmu. Na svém postoji trváme a pro vytčený cíl uděláme vše potřebné.

7. Pro vzůstající počet seniorů zajištění podmínek důstojného stáří

Městská část Praha 5 patří mezi největší městské části v Praze. Historicky však zcela rezignovala na zajištění dostatečného počtu bytů pro seniory. Přitom populace na území městské části neustále stárne. Praha 5 tak disponuje pouze několika desítkami bytů s pečovatelskou službou, z čeho je většina pouze v jednom domě v Zubatého ulici. Zahájili jsme proto přípravu vybudování domů s pečovatelskou službou v Raudnitzově domě v Hlubočepích a na Poštovce v Motole. V těchto objektech vznikne v příštím volebním období cca 70 bytů. Ani to však nestačí. Proto se zasadíme o přípravu a výstavbu dalších alespoň 80 bytů s pečovatelskou službou. Zároveň chceme na úrovni hlavního města iniciovat stavbu domova pro seniory s celodenní péčí na území Prahy 5.

8. Bezpečná Praha 5

Nulová tolerance hazardu je pro nás jednou z priorit. I když v minulosti došlo na území Prahy 5 k zásadnímu snížení počtu heren a výherních automatů, nestačí to. Budeme usilovat o nulové řešení.

Zastáváme názor, že kultivace zanedbaných částí Prahy 5 a prostoru brownfieldů je přínosem i pro bezpečnost v těchto lokalitách. Bude nutné zaměřit se i na revitalizaci zanedbaných částí přírodních parků, kde přespávají lidé bez domova. Za účelem zvýšení bezpečnosti chceme zvýšit počty policistů v ulicích. Jelikož je těchto strážců bezpečnosti nedostatek, chceme nabídnout část bytů pro potřeby obou policií tak, aby se stabilizovaly počty policistů v ulicích i v parcích.

Území Prahy 5 je typické rozsáhlými přírodními parky, a proto je na místě, aby i na území naší městské části byla zřízena jízdní policie na koních. Její zřízení proto budeme prosazovat.

9. Kulturní možnosti tradičních i nových forem

Kulturní možnosti tradičních i nových forem

Na Praze 5 budeme podporovat kvalitní trvalé nositele kultury: Švandovo divadlo, Jazz dock, Meet Factory, Winternitzovu vilu. Budeme podporovat i různé alternativní formy kultury jako hudební vystoupení, divadelní představení, literární čtení, výtvarné instalace a další. Pro kulturní příležitosti chceme využívat území smíchovské náplavky, které by se mělo stát součástí promenádní pěší cesty podél řeky.

V nových rozvojových územích chceme umožnit vznik odpovídajících kulturních možností. Praze 5 chybí kvalitní výstavní prostory jak malých, tak větších forem. Na Andělu sice máme dvě multikina, ale ze strany veřejnosti je velká poptávka i po menším artovém kinu bez popcornu a coly, ale zato s nabídkou divácky náročnější filmové produkce. Podobné kulturní aktivity chceme iniciovat v nově se rozvíjejícím území jižního Smíchova. Nové městské prostory by měla oživit výtvarná díla, jejich umístění chceme prosadit již ve fázi projektu ulic, náměstí a parků.

Památky, Portheimka, Buďánka

Součástí kulturního odkazu minulosti jsou kulturní památky. Za prvořadý úkol považujeme péči o památky ve správě Prahy 5. U památek, které jsou v soukromém vlastnictví, chceme alespoň kontrolovat jejich stav a motivovat vlastníky k jejich obnově. V rámci grantů chceme dávat pobídky k opravám nejen přímo zapsaných památek, ale i objektů ležících v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Prosazujeme takovou rekonstrukci Portheimky, po které se naše nejcennější památka otevře pro pořádání svateb a dalších kulturních událostí městské části. Představte si svatební síň o 100 m2 s okny na dvě strany a výhledem na radnici a do parku, s krásným předsálím v prostorách barokní části letohrádku. Do patra severního křídla by se vešla, to je již prověřeno. Důstojné místo vhodné pro všechny reprezentační funkce radnice. Snad každý uzná, že by to bylo o něčem jiném, než když svatba vychází do Stroupežnického ulice vedle autobusového nádraží Na Knížecí. Muzeum skla vnímáme jako dočasné řešení na 3 roky, než bude připravena rekonstrukce. Portheimku má městská část svěřenou do správy, je to náš nejkrásnější, nejhodnotnější objekt na nejlepším místě, jaké si můžeme přát. Vážíme si toho a chceme využít, co nám nabízí!

Obnovu kolonie Buďánka podporujeme od samého začátku všemi způsoby, ať už se jednalo o vypovězení smluv s developerem nebo darování židlí z bytu po babičce do Koloniálu. Z Buďánek máme radost a chceme dále přispívat k tomu, aby pro rekonstrukci vznikly dobré projekty a do celé památkově chráněné osady se vrátil život.

10. Podpora uplatnění žen ve společnosti

Pro ženy chceme vytvářet podmínky, které jim umožní zároveň dobře zvládat jak realizaci v práci a veřejném životě, tak péči o rodinu. Kvóty nic neřeší. I přes veškerou snahu o rovnost jsou to z mnoha důvodů především ženy, kdo pečují o děti, domácnost, ale i stárnoucí rodiče.

Dostatek míst v mateřských školách v rozumné vzdálenosti od domova či práce a rozvinutý systém péče o seniory včetně podpory domácí péče jsou základním předpokladem.

Hnutí Starostové a nezávislí, Praha 5