Příběh o Radlické radiále - jak jsme na tom teď a kdo brání její stavbě?

Příběh o Radlické radiále - jak jsme na tom teď a kdo brání její stavbě?

21.9.2022

Via Carolina (tzv. Norimberská cesta) byla od 13. století jednou z nejvýznamnějších východo–západních obchodních cest spojujících Prahu se západní Evropou. Když si ji prodloužíte dále, zjistíte, že po této trase lze dojet až do francouzského Brestu u Atlantského oceánu (s délkou přes 1700 km). Dnes tuto cestu představuje dálnice D5 na české straně a A6 na straně německé. Stále nese označení Via Carolina a je součástí IV. Panevropského koridoru pokračujícího dále na východ. Tedy, pokračovala by, kdyby… Bohužel, již prakticky 20 let končí v Praze – Stodůlkách na hromadě štěrku! Proč? Protože východním směrem má být její součástí tzv. Radlická radiála, svodná segregovaná dopravní komunikace, která má pojmout a odvézt dopravu, vč. té tranzitní východním směrem na Městský okruh nebo západním směrem ven z města, případně na vnější okruh tzv. Pražský. 

Základní údaje o historii Radlické radiály

Stavba Radlické radiály je zanesena v územním plánu z roku 2000, přičemž s jejím umístěním počítaly i předchozí územní plány. Město ji začalo projektovat po roce 2005, první DUR (dokumentace pro územní řízení) byla zpracována v roce 2007 a její druhá verze v roce 2011. Technická studie, která zapracovala řady připomínek, byla na světě v roce 2014 a její aktualizace pak v roce 2016, kdy začalo její projednávání s dotčenými orgány státní správy. V říjnu 2017 hlavní město Praha (HMP) podalo na Stavební úřad ÚMČ Prahy 5 žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní řízení bylo zahájeno v lednu 2018.

Jaké budou přínosy Radlické radiály?

Hlavním přínosem Radlické radiály pro Prahu 5 má být, krom toho že bude součástí hlavního dopravního skeletu pražské silniční dopravy, (https://www.radlickaradiala.info/prinosy-a-dusledky/doprava/) především významný pokles intenzity dopravy na dnes přetěžovaných městských ulicích Jinonic, Radlic, Farkáně, Malvazinek, Motola a Smíchova.

Pro příklad:

Bucharova pokles o cca 30 %
Jinonická pokles o cca 50 %
Radlická (dolní Radlice) pokles o cca 45 %
Nová Radlická (v úrovni Butovické) pokles o cca 55 %
Plzeňská (Motol) pokles o cca 25 %
Plzeňská (Smíchov) pokles o cca 29 %
Vrchlického pokles o cca 30 %

 

Jaké zátěže přinese Radlická radiála a jaké jsou návrhy řešení?

Vedle jednoznačných přínosů přinese stavba i hlukovou a imisní zátěž, a to ve svém nejbližším okolí. Proto muselo město zapracovat do stavby řady opatření tak, aby stavba prošla kladně procesem posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). To se také stalo. Průběh stavby samotné bude zcela nepochybně zátěží zejména v oblasti Butovic a Jinonic, což vedlo v minulosti (k DUR 2011) místní obyvatele k sepsání petice, ve které shrnuli řadu svých obav. K připomínkám obyvatel se přidala i Praha 5 a proto došlo k celkem zásadním úpravám dokumentace ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí (DUR 2016). Za účelem snížení dopadů dopravních, zejména v oblasti starých Jinonic, nechala Městská část Praha 5 v roce 2016 vypracovat Studii možností dopravního zklidnění Jinonic, která byla místními obyvateli přijata a následně (2017) se stala součástí připomínek, ale i podmínek radnice Prahy 5 pro stavbu jako takovou. I přesto nebyla radnice P5 s finálním návrhem spokojena, a proto žádala ještě před zahájením územního řízení zpracovat další úpravy a změny projektu.  

V souvislosti s podáním žádosti o územní rozhodnutí v říjnu 2017 obdržela MČ v únoru 2018 druhou petici „Za zlepšení Radlické radiály“ (https://www.praha5.cz/radlicka-radiala/). Mezi tím probíhala soustavná jednání dopravních odborníků o technických zlepšeních celého projektu. MČ proto i nadále žádala úpravy dokumentace spojené s prodloužením a spojením tunelů u Tyršovy školy, aby „nová“ Radlická ulice byla vedena na terénu, aby byly posíleny pěší vazby v celém úseku zastropené části radiály atp. Samostatné téma pak je tzv. mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Řeporyjská (viz dále). 

MÚK Řeporyjská

Velkým problémem celého projektu Radlické radiály od DUR 2007 byl návrh veliké dopravní křižovatky v lokalitě u jinonického zámečku. Limity této křižovatky jsou ve velmi rigidní podobě zakresleny do platného územního plánu HMP i s tou okolností, že pod plánovanou křižovatkou je umístěn tubus metra se vstupy do krytů civilní obrany, které jsou jeho součástí. Právě kvůli bezpečnostnímu systému metra projektanti z firmy PÚDIS trvali na nadzemním vedení hlavní komunikace s tím, že po povrchu povede okružní křižovatka (rondel), která zajistí průjezdy všemi hlavními směry (zejména Řeporyjská – Dobříšská). Z pohledu projektantů byla tato křižovatka vždy naprosto nedotknutelná, a to i přesto, že byla největším (a oprávněným) kamenem sváru města a jinonických obyvatel. Změny této křižovatky až do roku 2019 nepřicházely ani do úvahy.

 

Jak je to s územním řízením a kdy budou provedeny pozitivní změny?

Jelikož dokumentace k územnímu řízení (DUR) byla zpracována v roce 2016 a následně byla k DUR zpracována i stanoviska dotčených orgánů státní správy a platná EIA, je od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí všem (a opravdu všem, vč. všech aktivních účastníků řízení) jasné, že územní rozhodnutí bude vydáváno stavebním úřadem k DUR 2016, protože měnit tuto dokumentaci v této fázi řízení prakticky není možné. 

Všechny diskutované změny a návrhy úprav DUR 2016 (na všech úrovních) se tak budou řešit až po vydání územního rozhodnutí a budou zapracovány do změny DUR (ZDUR) po právní moci rozhodnutí.

Toto je známo jak investorovi – HMP, tak městské části P5 a P13 a stejně tak účastníkům řízení, kteří se do něj aktivně zapojují, jakož i petentům petice „Za zlepšení Radlické radiály“, a také místnímu spolku Jinonice, z.s., který část petentů reprezentuje.

Pozitivní změny návrhu Radlické radiály 2018–2021

Již v roce 2018 nechalo HMP zpracovat návrh prodloužení a spojení tunelů před Tyršovou školou. V roce 2018 se začalo pracovat na zlepšení návrhu v lokalitě stanice metra Jinonice a současně byly zahájeny studie řešící zastropení úseku v lokalitě Botanica, jak požadovala i městská část. Jak je uvedeno výše, všechny tyto pozitivní změny však mají být dopracovány až do ZDUR po vydání územního rozhodnutí.

V letech 2019-2021 tak nechalo HMP dopracovat variantní návrhy dořešení některých úseků v oblasti Botanica, metra Jinonice a spojení tunelů před Tyršovou školou (FK Motorlet). 

A hle, co se ukázalo? Ukázalo se najednou, že je možné zcela přepracovat původní MÚK Řeporyjská tak, že vedení hlavní komunikace nyní vede po povrchu (nikoli na mostě ve výšce několika metrů) a tzv. rondel najednou mizí. Kam se poděl podzemní bunkr civilní obrany spojený s tubusem metra? Projektanti ze společnosti PÚDIS najednou změnili své, do té doby neoblomné stanovisko a vše změnili. To, že vše nyní jde, bylo překvapením i pro městskou část. Pokud toto opravdu půjde provést, je to jenom dobře a takovou změnu chválíme. Jenom nechápeme, proč to nešlo i v roce 2016 nebo v roce 2018. Projektanti z PÚDIS nejspíš tahali všechny za nos!? Pravdou je, že tato jediná zásadní „novinka“ se udála už za stávajícího vedení města. Ostatní návrhy úprav považujeme pouze za zpřesnění změn, které požadovala Praha 5 již v roce 2018.

A co tedy brzdí stavbu Radlické radiály, když jinak „slunce svítí“ a všichni jsou spokojeni?

Územní řízení stavby Radlické radiály bylo stavebním úřadem ÚMČ Praha 5 zahájeno bez čtyř měsíců před pěti lety, v lednu 2018. Investor původně uvažoval, že stavbu vybuduje cca do 5 let od právní moci rozhodnutí. Pokud již v roce 2018 byly předpokládány změny DUR, přičtěme si cca 2 roky. Dle těchto plánů měla v tuto chvíli probíhat hlavní část stavby, měly být proraženy tunely směrem k Dobříšské ulici a někdy kolem roku 2024 si mohli občané Radlic, Farkáně, Malvazinek, Motola, Smíchova a dalších lokalit ulevit od obrovského množství vozidel tranzitujících těmito lokalitami Prahy 5. Mají však smůlu, protože stavba radiály se odkládá. Proč?

Protože již od počátku roku 2018 podává skupina obyvatel z Jinonic a spolku Jinonice z.s. v územním řízení soustavu tzv. námitek systémové podjatosti. A to postupně proti bývalému starostovi Richterovi a tehdejším úředníkům ÚMČ Prahy 5, po volbách 2018 proti bývalému pirátskému starostovi Mazurovi a poté proti starostce Zajíčkové spolu s úředníky odboru výstavby, odboru dopravy i proti tajemníkovi, resp. tajemnici. Nejenom, že podali řadu těchto účelových a vykonstruovaných námitek, ale i odvolání proti zamítavým rozhodnutím o jejich odmítnutí. Konečně pak podávají i další mimořádné opravné prostředky proti vyřízení odvolání. Nevíme přesně, kolik těchto námitek, odvolání a rozkladů do dnes tito spoluobčané podali, ale je toho prakticky na celých 5 let. Poslední podání registrujeme i v tomto volebním roce.

Jenom pro zajímavost, zásadní pozitivní změny návrhu stavby Radlické radiály jsou z roku 2021, resp. z ledna 2022, a i přesto bylo např. odvolání proti usnesení tajemnice ÚMČ Praha 5 v lednu t.r. znovu podáno. A kým?

Za vším hledej Kostohryze, spolek Jinonice, a nakonec i volební uskupení PRAHA 5 SOBĚ!

JUDr. Milan Kostohryz, občan Jinonic, zakladatel a člen výboru spolku Jinonice z.s. a zakladatel a člen výboru ZaPět, z.s. je jedním z těch, kdo jsou autory účelových obstrukcí v celém územním řízení stavby Radlické radiály. JUDr. Kostohryz spolu s Ing. Michalem Procházkou jménem spolku Jinonice podávají veškerá podání týkající se námitek podjatosti úředníků ÚMČ P5, kterými skoro 5 let blokují územní řízení. Z obsahů podání dalších „spoluobčanů“ (Jakčišovi, Kadlečkovi, PhDr. Mahr, Mgr. Platošová, Puškařovi a Kalivodovi) je zřejmé, že tyto jsou psány prakticky jednou rukou.

Je třeba zdůraznit, že obstrukční námitky podjatosti podává pan Kostohryz a i všichni ostatní i za situace, kdy HMP jako investor stavby, jejímž gestorem v radě HMP je zástupce uskupení PRAHA SOBĚ a náměstek pro dopravu Ing. Adam Scheinherr, zpracovalo řadu zásadních úprav stavby Radlické radiály (viz dokumentace z let 2019–2021). Proč tyto námitky podávají i za situace, kdy vše jde správným směrem? 

Pokud současně zabrouzdáte na FB stránky spolku Jinonice nebo na jeho sesterské FB stránky Radlická radiála – www.radiala.cz, dozvíte se aktuální informace o tom, jak pan Kostohryz tzv. „pracuje pro občany Prahy5“, jak „má lví podíl na změnách projektu Radlické radiály“ a tedy jej pro tyto jeho „přednosti“ máte volit v nadcházejících komunálních volbách.

Aktuální situace

Situace je tedy taková, že pár našich spoluobčanů z Jinonic, v čele s kandidáty do zastupitelstva Prahy 5 na kandidátce PRAHA 5 SOBĚ (č. 6 JUDr. Milanem Kostohryzem, č. 28 MDDr. Petrem Smejkalem a č. 29 Mgr. Zuzanou Kalivodovou), tedy signatáři obstrukčních námitek, si bere více jak 85 000 zbývajících občanů Prahy 5 jako své rukojmí, a to již skoro 5 let. 

JUDr. Milan Kostohryz současně kandiduje i do zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP) na obdobné kandidátce PRAHA SOBĚ, a to na 49. místě! 

Proč tito kandidáti do zastupitelstva toto dělají, když současně náměstek primátora za PRAHU SOBĚ Ing. Adam Scheinherr již v letech 2019-2021 připravil všechny „nové“ změny v projektu Radlické radiály a tyto nechal schválit Radou hlavního města Prahy? Jenom pro pořádek, řadu těchto „nových“ změn požadovala nebo přímo schválila městská část Praha 5 již v roce 2018.

Když pánové Kostohryz a spol. moc dobře vědí, že nejprve je nutné schválit územní rozhodnutí dle DUR 2016 v řízení zahájeném v lednu 2018 a teprve následně dělat změny této dokumentace, tak proč brzdí obstrukčními námitkami územní řízení? Jak dlouho ještě budou občané Radlic, Farkáně, Malvazinek, Motola, Smíchova a dalších lokalit snášet neúměrnou tranzitující dopravu?

Dávno totiž mohlo být vydáno územní rozhodnutí a již mohlo probíhat i změnové řízení, které všichni, vč. investora – hlavního města Prahy chtějí. Dávno mohly být raženy tunely pod Dívčími hrady a stavba mohla být připravena na pozitivní změny, které nám nyní jmenovaní pánové předkládají jako své osobní úspěchy. A to nám pan Kostohryz ještě přes své FB stránky sděluje své výhrady např. k plánovanému umístění nové základní školy v Radlické ulici s jízlivými poznámkami o tom, že Praha 5 chce tuto novou školní budovu postavit vedle dvouproudé dálnice. Nechce! Chce jenom, aby nová škola vznikla vedle běžné městské ulice, ze které Radlická radiála odvede zatěžující dopravu!

Rozhodnutí, koho volit, je na Vás. Každopádně se v pátek a sobotu rozhodněte odpovědně.

Na podporu uvedeného jsme pro čtenáře stáhli a přiložili variantní studie 4 úseků Radlické radiály, které mimo jiné zveřejnili i jmenovaní pánové na shora uvedených FB stránkách, přičemž jde o materiály HMP. Dále otiskujeme některé dokumenty ohledně podávaných obstrukčních námitek podjatosti. Zbylé máme k dispozici a jsme připraveni je zveřejnit kdykoliv bude třeba.